Výroba stavebních hmot

1. Cementárny

Jsme jedním z nejzkušenějších dodavatelů žáruvzdorných vyzdívek pro linky na výrobu cementu. Díky mnohaleté praxi získané při výstavbách nových cementáren a jejich každoročních opravách můžeme konstatovat, že zde došlo k poměrně velkému nárůstu požadavků na kvalitu a odolnost žáruvzdorné vyzdívky. Hlavním důvodem je stále častější používání alternativních paliv, při kterém vznikají chemické sloučeniny na bázi Cl, SO2 a F, jež negativně ovlivňují životnost klasické šamotové vyzdívky a také ocelových kotevních prvků. V současné době cementárny, ve kterých působíme, spalují cca 30 –70 % alternativních paliv (TAP nebo masokostní moučka), což má nepříznivý dopad na životnost žáruvzdorných vyzdívek.

Ve spolupráci s výrobci páleného tvarového materiálu a žárobetonů zodpovědně doporučujeme nejvhodnější typ materiálu pro procesní podmínky dané cementářské linky. Nestraníme žárobetonu ani šamotovému materiálu, proto dokážeme vybrat skutečně tu nejlepší kvalitu a vzájemně zkombinovat materiály různých výrobců tak, aby výsledek maximálně odpovídal účelu a použití jednotlivých částí cementářské linky.

Kotvení žárobetonu je dalším kritickým bodem, který ovlivňuje životnost vyzdívky. Obecným jevem je fakt, že žárobeton vydrží v neporušeném stavu a za defekt vyzdívky může ve většině případů koroze kotevních prvků.

Všechny tyto problémy se snažíme na základě našich zkušeností řešit v realizační dokumentaci.

 V odborném časopise Cement Journal jsme publikovali dva články na témata:

 1. návrh závěsných stropů ze šamotových tvarovek (publikováno 6/2014),

 2. návrh monolitických vyzdívek (publikováno 9/2015).

2. Vápenky v cukrovarech

Máme dlouholeté zkušenosti s vyzdívkou v cukrovarnických vápenkách, kterých bylo v regionu Hané velké množství. Nejrozšířenější jsou jednoduché šachtové vápenné pece kruhového průřezu a s vnitřním topením, kde se s pomocí koksu vypaluje vápenec. Tyto vápenky jsou pece kontinuální, takže riziko tepelných šoků je zde minimální.

Teplotechna DIS, s. r. o., provádí jak kompletní nebo částečnou výměnu magnezitové a šamotové vyzdívky, tak i opravy vyzdívky nástřikem (torkretem) vrstvy vhodného žáruvzdorného betonu.

Stav vyzdívky do značné míry ovlivňuje způsob provozování vápenky a dávkování směsi koksu a vápence. Nesprávným rozvrstvením koksu ve směsi dochází k lokálnímu přepalování vyzdívky (je-li vyzdívka ze šamotu).

3. Vápenky na výrobu vápna

    a.Vápenky typu Maertz a jiné šachtové pece

Naši pracovníci se podíleli na vybudování žáruvzdorné vyzdívky šachtových pecí typu Maertz ve vápenkách Varín (Dolvap, s. r. o.) a Čertovy schody (skupina Lhoist) a instalaci šachtové pece v Kotouč Štramberk, s. r. o.

   b.Linka na výrobu vápna s rotační pecí (design PSP Engineering)

Linka se skládá z předkalcinátoru, rotační pece, žárové hlavy a šachtového chladiče, přičemž systém vyzdívek je obdobný jako u  cementářských pecí. Jsme schopni nabídnout dokumentaci vyzdívek, dodávku materiálu a instalaci vyzdívek vápenné linky.Fotogalerie:

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 22

Související reference:

Mapa referencí

Modul: Reference